Nieuwe leerling

Aanmelding en toelating nieuwe leerlingen op de Maarsborg

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of kinderopvang en zijn gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal gemakkelijk gaat. Daarnaast gebeurt het uiteraard ook regelmatig dat van basisschool gewisseld wordt, bijvoorbeeld door verhuizing of omdat een andere school meer passend onderwijs biedt.

In alle gevallen vinden we het belangrijk om ouders/verzorgers informatie te geven over onze school en de dagelijkse gang van zaken. Daarom hebben we altijd een kennismakingsgesprek. Dan vertellen we wie we zijn en hoe wij werken en hoe we omgaan met onze identiteit. Ook is er natuurlijk gelegenheid om de school te bekijken.

Bij de aanmelding vragen we u als ouders/verzorgers om informatie over jullie kind. Voor de meeste kinderen kunnen we passend onderwijs bieden, maar soms is dat niet mogelijk of alleen als er specifieke ondersteuning en/of begeleiding is. Om teleurstellingen te voorkomen is het daarom belangrijk dat we deze informatie vooraf goed in beeld hebben. Bij de aanmelding wordt u gevraagd om deze informatie te vermelden op het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u verkrijgen op school bij de directeur.

Toelating

Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanmelding ruim vóór de eerste schooldag wordt gedaan. We hebben als school die tijd nodig om op basis van de informatie een zorgvuldige afweging te maken als het gaat om passend onderwijs voor uw kind. Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, meldt uw kind dan zo’n 3 maand van tevoren aan. In geval van verhuizing geldt deze termijn ook. Soms lukt dat niet. Meldt uw kind dan zo spoedig mogelijk aan zodra de verhuizing zeker is.

Wettelijk geldt dat we als school een termijn hebben van 6 weken (in bijzondere situaties nog eens met 4 weken te verlengen) om een toelatingsbesluit te nemen. In de regel lukt dat prima, omdat er geen bijzonderheden zijn. Maar soms is er meer tijd nodig om een besluit te nemen. Daarbij gaat het om de afweging of de school kan bieden wat uw kind aan onderwijs/begeleiding nodig heeft. Dat willen we goed en zorgvuldig doen.

Uw kind wordt 4 jaar

In principe kan uw kind naar school als het 4 jaar wordt. Voorafgaande daaraan mag uw kind ook al een aantal dagdelen op school komen om te wennen. De directeur, Carine Krale, neemt ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de bijzonderheden en ontwikkeling van uw kind en worden er afspraken gemaakt over het wennen en de groep waarin uw kind zal komen.  

Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, kan de school besluiten om uw kind niet toe te laten. Wij hebben geen mogelijkheden om dit te organiseren, omdat daarmee onvoldoende toezicht ontstaat op de groep. Ingeval van een medische reden zal de school van de ouders/verzorgers vragen om dit zelf te organiseren.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN