Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

  • Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
  • Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis)onderwijs inĀ alle gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noorderveld (Drenthe).

Onderwijs, passend bij iedere leerling

Alle scholen hebben afgesproken welke ondersteuning op elke school in elk geval geboden wordt, de zgn. basisondersteuning. Daarnaast bieden scholen ook extra ondersteuning. Dit kan per school echter verschillen. Elke school heeft dit vastgelegd in het zgn. Schoolondersteuningsprofiel. Ook wij hebben dit beschreven en staat op onze website.

Als wij niet (meer) weten hoe we aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind moeten voldoen, dan wordt het Steunpunt Passend Onderwijs ingeschakeld. Deze deskundigen helpen ons om andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart te brengen en deze uit te voeren. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders.

Mochten deze extra interventies ook onvoldoende resultaat opleveren of als wij niet in staat is om deze begeleiding te bieden, dan gaan we samen met u zoeken naar een andere, beter passende plek. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Speciaal (basis)onderwijs

Als plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs aan de orde is, moet de school samen met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen via het Samenwerkingsverband. De school zal u in dat geval informeren over de procedure. Ook kunt u de informatie vinden op de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01).

Meer informatie voor ouders

Voor u als ouders zijn wij als school het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen, zeker als het om uw kind gaat. Wij informeren u graag over de uitvoer van passend onderwijs op onze school en binnen ons samenwerkingsverband.

Voor algemene vragen over passend onderwijs, extra ondersteuning of een verwijzing van uw kind kunt u terecht bij het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs. U kunt de contactgegevens achter in de schoolgids vinden.

Steunpunt Passend Onderwijs

Binnen Scholengroep Perspectief hebben we een eigen expertisecentrum voor hulpvragen van scholen m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Als wij behoefte hebben aan advies of ondersteuning kunnen we een beroep doen op de aanwezige deskundigheid. Zij houden zich bezig met een drietal taken:

a adviseren scholen m.b.t. ondersteuningsbehoefte van een leerling (plan van aanpak, Dit betreft het nieuwe schoolondersteuningsprofiel dat eind dit schooljaar gereed moet zijn (eigen leerlijn, arrangement)

b onderzoek (laten) uitvoeren (pedagogisch, didactisch, psychologisch, observatie) en ondersteuning bieden aan leerkrachten (coaching en video interactiebegeleiding)

c adviseren bestuur m.b.t. inzet en uitvoering van arrangementen en de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs.

In bijzondere situaties kan ook een beroep worden gedaan op externe specialistische deskundigheid, zoals bijv. GZ-psycholoog, logopedist, lees- en dyslexiespecialist, fysiotherapeut, ergotherapeut en schoolmaatschappelijk werk.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN