Privacyverklaring

Privacyverklaring (AVG)

Op de Maarsborg gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Waarom verwerken wij gegevens van uw kind? De Maarsborg verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden bij onze school en om de ontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de (onderwijs)overeenkomst die we met u hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. Ook de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Maarsborg onderdeel uitmaakt Scholengroep Perspectief, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Carine Krale

Voor het gebruik van beeldmateriaal(foto’s en video’s) vragen wij u toestemming middels een formulier. U kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven via maarsborg@sgperspectief.nl. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

Op de website van Perspectief is de volledige privacyverklaring terug te vinden.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN