Schoolbestuur

Scholengroep Perspectief
Onder het bestuur van de Scholengroep Perspectief vallen 14 scholen. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs aan. Daarnaast is er een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De scholen staan in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.scholengroepperspectief.nl. De belangrijkste contactgegevens zijn achterin deze gids opgenomen.

Vereniging
Scholengroep Perspectief is een vereniging. Dat betekent dat ouders/verzorgers van leerlingen en andere belangstellenden daar lid van kunnen zijn. Doel van de vereniging is de oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk Onderwijs en Algemeen Bijzonder Onderwijs door het aanbieden en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs. Jaarlijks worden de ontwikkelingen met de leden besproken op de algemene ledenvergadering. Iedere school heeft een eigen schoolkring, gevormd door alle ouders/verzorgers van de desbetreffende school en andere betrokken belangstellenden. Zij kiezen de leden voor de schoolcommissie die schoolnabije zaken namens de vereniging uitvoert. Ook fungeert deze commissie als klankbord voor de schooldirectie.

Bestuur en toezicht
De dagelijkse leiding van de vereniging ligt bij het College van Bestuur. Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Bestuursbureau
Het bestuur wordt ondersteund door een kleine staf. Dit betreft werkzaamheden op m.n. het gebied van secretariaat en administratie, financiën, onderwijs en kwaliteit, beheer en ICT.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is ingesteld om mee te denken over het bestuursbeleid en te zorgen voor openheid en transparantie in de organisatie. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met het College van Bestuur, resp. de Raad van Toezicht over alle voorkomende zaken. De GMR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en personeel van alle scholen. Op de website van de Scholengroep Perspectief is meer informatie te vinden over de GMR.

Lidmaatschap vereniging Scholengroep Perspectief / Schoolkring (CBS de Maarsborg)
Alle ouders/verzorgers die de grondslag (identiteit) en het doel (oprichting en instandhouding scholen voor christelijk onderwijs) onderschrijven kunnen lid worden van de vereniging. Met dit lidmaatschap hebt u inspraak in het beleid van de vereniging en draagt u bij aan de ontwikkeling van het christelijk onderwijs. Dat kan in de jaarlijkse schoolkringvergadering van onze school of op de algemene ledenvergadering van de hele vereniging. Bij aanmelding van uw kind ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u lid wilt worden. Ook is er de mogelijkheid om donateur te worden. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een uitschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is op school aanwezig

Onze school is één van de 14 scholen van de Scholengroep Perspectief. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs en de andere 2 speciaal (basis)onderwijs. Vanuit onze visie willen we aan zoveel mogelijk leerlingen onderwijs en begeleiding bieden dat bij hen past. Daarom zijn we ook blij dat we zoveel verschillende vormen van onderwijs binnen onze eigen deuren kunnen bieden.

Scholengroep Perspectief
Loodzetter 7
9502 EW Stadskanaal
0599-612612
info@sgperspectief.nl
www.scholengroepperspectief.nl

Namens Perspectief
Wat kunnen ouders verwachten op een school van Scholengroep Perspectief?
Voor al onze scholen geldt het volgende kader: Bij de scholen van Scholengroep Perspectief: 
-werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond; 
-heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;  
-worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt er uit een kind gehaald wat erin zit; 
-werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen; 
-wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden; 
-worden goede resultaten behaald; 
-wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar. Ook dat vinden we belangrijk. Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Als bestuur zijn we daarom ook steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven.

Rob Brunekreeft
Voorzitter College van Bestuur

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN