Informatie gescheiden ouders

Er zijn ook bij ons op school kinderen, waarvan de ouders uit elkaar zijn gegaan. Ook hebben we te maken met samengestelde gezinnen. We willen daarom duidelijk zijn als het gaat om hoe wij omgaan met de uitwisseling van informatie naar ieder.

Recht op informatie

Gescheiden ouders hebben beiden recht op dezelfde informatie over hun kind en de school. De school stelt zich daarbij neutraal op. Bij hoge uitzondering kan informatie geweigerd worden. In dat geval vertellen we de ouder(s) waarom dat gebeurd.

Ouders informeren elkaar

Gescheiden ouders zijn volgens de wet verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Beide ouders worden altijd betrokken bij belangrijke beslissingen. Ouders zorgen ervoor dat afspraken in het ouderschapsplan over onderwijs en contacten met school worden gedeeld met de school.

Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als wij dat weten, zorgen wij ervoor dat beide ouders alle relevante informatie ontvangen. Dat zijn we wettelijk namelijk verplicht.

Ouder zonder gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, zoals bijvoorbeeld schoolprestaties.

Aparte oudergesprekken

Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil. Gezaghebbende ouders hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. De school moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt. Dit vertellen we in voorkomende gevallen aan de betrokken ouder.

Informatie onterecht geweigerd

Als u bepaalde informatie niet krijgt, terwijl u meent daar recht op te hebben, dan kunt u het beste de school schriftelijk vragen om de informatie over het kind alsnog te geven. Mocht de school dat nog steeds weigeren, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Elders in deze schoolgids is meer informatie te vinden over de klachtenprocedure. Ook staat de procedure en klachtenafhandeling vermeld op onze website.

Handtekening ouders bij inschrijving

Wisseling van school is een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Het is dan belangrijk dat beide ouders het eens zijn over de schoolkeuze. Daarom heeft het onze voorkeur dat beide ouders het inschrijfformulier ondertekenen. Dit hoeft echter niet, als beide ouders het eens zijn over de keuze. Als wij weten dat één van de ouders bezwaar heeft tegen de inschrijving, mogen we uw kind echter niet zomaar inschrijven. Is dit toch gebeurd? Dan kunt u een klacht indienen.

Heeft de school juist gehandeld, dan kunt u de schending van uw rechten door uw ex-partner aanvechten via de rechter. De rechter beslist in de meeste gevallen dat het recht van de leerling op onderwijs groter is dan het recht van de ouders over de schoolkeuze. Op basis van die beslissing kunnen we uw kind dan toch inschrijven op school.

Stiefouder of nieuwe partner

Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt deze niet direct informatie van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. In de praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner, of van de school in het bijzijn van de ouder(s). De school heeft de mogelijkheid om een stiefouder (of andere derde) te weren als deze een gesprek lastiger maakt of verstoort.

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind AANMELDEN